Science Technology Media

สื่อการเรียนรู้ทางวิชาการ

Science Technology Media (STM) เผยแพร่ข้อมูลหนังสือวิชาการด้านต่างๆ อาทิ  คู่มือเตรียมสอบมัธยม  คู่มือประกอบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  การบริหารจัดการธุรกิจ  การศึกษาและการวิจัย  เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลแก่ผู้สนใจด้านการศึกษาและด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง    ท่านผู้อ่านที่สนใจหนังสือเหล่านี้ สามารถสอบถามและหาซื้อได้จากร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไป

หนังสือด้านเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

 
a             a

 

 

แนะนำหนังสือ
          
ฟิสิกส์ ม. ปลาย สรุปเนื้อหาสำคัญและอธิบายแนวคิดในการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมสอบเก็บคะแนน O-net GAT PAT เพื่อ Entrance
 
ชุดทบทวนหน้าห้องสอบ ด้วยแผนภูมิโครงสร้างองค์ ความรู้วิชาชีววิทยา ม.ปลาย รู้เร็ว เข้าใจง่าย จำได้ง่าย และยั่งยืน
         
คณิตศาสตร์ ม. ปลาย สรุปเนื้อหาสำคัญและอธิบาย แนวคิดในการทำข้อสอบ เหมาะสำหรับเตรียมความพร้อมสอบเก็บคะแนน O-net GAT PAT เพื่อ Entrance
 
เตรียมความพร้อมสอบเก็บ คะแนน O-net A-net เพื่อ Entrance วิชาวิทยาศาสตร์ กายภาพ-ชีวภาพ ม.ปลาย
         
แนะนำการสอบ  Computer-based TOEFL ระเบียบการสอบ การให้คะแนน   ขั้นตอนการสมัครเรียน การขอรับทุน การศึกษา การขอวีซ่า USA พร้อมจดหมายตัวอย่าง เพื่อเรียนนอก
 
หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการทำวิจัยเบื้องต้น การเขียนบทความและรายงานการวิจัย และการค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด ทางอินเตอร์เน็ต หรือแหล่งข้อมูลทั่วๆ ไป จนกระทั่งการเผยแพร่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ครบวงจร
         
หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงบุคคลกับการทำงาน แรงจูงใจในการทำงาน การติดต่อสื่อสาร ผู้นำ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน การคัดเลือกบุคลากร  การฝึกอบรม การวิเคราะห์งานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 
หนังสือเล่มนี้อธิบายหลักสถิติและความน่าจะเป็นทางสถิตในการควบคุมคุณภาพ  การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยแผนภูมิควบคุม และการสุ่มตัวอย่าง
         
หนังสือเล่มนี้อธิบายระบบ การผลิต การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการผลิต การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดสมดุลสายการผลิต
 

หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงการสร้างฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การให้อาหาร วิธีเพาะเลี้ยงปลา กุ้ง ปู หอย ปลาหมึก กบ เต่า ตะพายน้ำ และจระเข้

         

หนังสือด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

 

   การเพิ่มมูลค่าเวลา

   104 หน้า

   80 บาท

 

   การประชาสัมพันธ์ในธุรกิจการค้า

   80 หน้า

   45 บาท

 

   กลยุทธ์การตลาด

   96 หน้า

   55 บาท

 

   เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพ

   ในการสื่อสาร     

   168 หน้า

   80 บาท

 

   การบริหารงานยุคใหม่

   168 หน้า

   80 บาท

   

   เทคนิคการเป็นหัวหน้า

   167 หน้า

   65 บาท

   

   การพัฒนาทีมงาน

   96 หน้า

   60 บาท

   

   ปฏิสัมพันธ์ในองค์การ

   144 หน้า

   80 บาท

   

   การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล

   184 หน้า

   80 บาท

   

   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   112 หน้า

   55 บาท

   

   ศิลปะการเป็นผู้นำ

   160 หน้า

   80 บาท

   

   จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล

   280 หน้า

   185 บาท