รายละเอียดหนังสือ

 

  ชื่อหนังสือ:  การควบคุมคุณภาพ

  ผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:   368 หน้า

  ปีที่พิมพ์:   2548

  ISBN:  9742130825

  รหัสหนังสือ:  M465

  ราคา:   245  บาท

 

สารบัญ

 

1  การบริหารคุณภาพการผลิตในงานอุตสาหกรรม

-          ภารกิจที่ทำให้เกิดคุณภาพ

-          การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม

 

2  หลักสถิติเบื้องต้นสำหรับการควบคุมคุณภาพ

-          หลักสถิติในการควบคุมคุณภาพ

-          การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง

-          การวัดการกระจาย

 

3  โอกาสหรือความน่าจะเป็นทางสถิติในการควบคุมคุณภาพ

-          ตัวแปรสุ่ม

-          ความน่าจะเป็น

-          การประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

-          การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการคำนวณความน่าจะเป็นในวงการอุตสาหกรรม

-          เส้นโค้งลักษณะเฉพาะการดำเนินงาน (เส้นโค้ง OC)

 

4  การควบคุมกระบวนการผลิตด้วยแผนภูมิควบคุม

-          การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแปร

-          การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากคุณลักษณะ

-          วิธีตีความจากแผนภูมิควบคุมคุณภาพ

-          ประโยชน์ของแผนภูมิควบคุมคุณภาพ

 

5  การวางแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

-          ประวัติและขอบเขตของมาตรฐาน MIL-STD-105E

-          การเลือกแผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ

-          การใช้แผนการชักสิ่งตัวอย่างจากตาราง MIL-STD-105E

6  การตรวจสอบด้วยวิธีดอดจ์และโรมิค

-          หลักการตรวจสอบสอบด้วยวิธีดอดจ์และโรมิค

-          ตารางสำหรับแผนการชักสิ่งตัวอย่าง

-          ตารางสำหรับแผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อกำหนด AOQL

 

7  แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับการผลิตที่มีการผลิตต่อเนื่อง

-          แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบ CSP-1

-          แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบ CSP-2

 

8  แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแปร

-          ประโยชน์ของการตรวจสอบด้วยตัวแปร

-          วิธีการของแผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ด้วยตัวแปร

 

13  การสุ่มตัวอย่าง

-          เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง

-          การประยุกต์ใช้ตารางเลขสุ่ม

-          ตารางเวลาการสุ่มตัวอย่าง

 

พร้อมคำถามทบทวนท้ายบท

เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

ก.     ตารางแสดงเลขสุ่ม

ข.      ลอการิทึมของแฟคทอเรียล

ค.     ค่าลอการิทึม

ง.      พื้นที่ใต้เส้นโค้ง

จ.      ตารางแสดงความน่าจะเป็นแบบไบโนเมียล

ฉ.     การแจกแจงปัวซอง

ช.      แสดงตัวประกอบสำหรับคำนวณขอบเขตควบคุมคุณภาพ 3 s

ซ.      ความน่าจะเป็นสะสมของขอบเขตปัวซองเอ็กซ์โปเนนเชียลทวินาม