รายละเอียดหนังสือ

 

  ชื่อหนังสือ:  เสริมประสบการณ์ Entrance ชีววิทยา ม. ปลาย

  ผู้แต่ง:   รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:   414 หน้า

  ปีที่พิมพ์:   2543

  ISBN:  9748742784

  รหัสหนังสือ:  S035

  ราคา:   135  บาท

 

สารบัญ

 

บทที่  1  เราจะศึกษาชีววิทยากันอย่างไร

              แบบฝึกหัดบทที่  1

บทที่  2  หน่วยของสิ่งมีชีวิต

              แบบฝึกหัดบทที่  2

บทที่  3  สารเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

              แบบฝึกหัดบทที่  3

บทที่  4  การเจริญเติบโตและการแบ่งเซลล์

              แบบฝึกหัดบทที่  4

บทที่  5  พันธุศาสตร์

              แบบฝึกหัดบทที่  5

บทที่  6  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

              แบบฝึกหัดบทที่  6

บทที่  7  ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

              แบบฝึกหัดบทที่  7  

บทที่  8  การสืบพันธุ์ของสัตว์  และพืช

              แบบฝึกหัดบทที่  8

บทที่  9  การสังเคราะห์ด้วยแสง

              แบบฝึกหัดบทที่  9

บทที่ 10  การตอบสนองของพืชและสัตว์

              แบบฝึกหัดบทที่  10

บทที่ 11  สิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อม

              แบบฝึกหัดบทที่  11

บทที่ 12  พลังงานในสิ่งมีชีวิต

บทที่ 13  ระบบประสาทและอวัยวะสัมผัส

              แบบฝึกหัดบทที่  13

บทที่ 14  การย่อยอาหาร

              แบบฝึกหัดบทที่  14

บทที่ 15  การลำเลียงในสัตว์

              แบบฝึกหัดบทที่  15

บทที่ 16  การหายใจ

              แบบฝึกหัดบทที่  16

บทที่ 17  การขับถ่ายและการรักษาความสมดุลของร่างกาย

              แบบฝึกหัดบทที่  17

บทที่ 18  ฮอร์โมน

              แบบฝึกหัดบทที่  18

บทที่ 19  พฤติกรรม

              แบบฝึกหัดบทที่  19

 

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท 

แบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  1

เฉลยแบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  1

แบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  2

เฉลยแบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  2

แบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  3

เฉลยแบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  3

แบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  4

เฉลยแบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  4

แบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  5

เฉลยแบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  5

แบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  6

เฉลยแบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  6

แบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  7

เฉลยแบบทดสอบ  Pre-ent  ชุดที่  7