นี่คือหนังสือตามหมวดหมู่ที่คุณสนใจ

 

คลิกที่ปกเพื่อดูรายละเอียด

ชื่อ ราคา

  ชื่อหนังสือ:  การวิจัย องค์ความรู้และกระบวนการ

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ.ดร. สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  248  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2554

  ราคา:  125   บาท

  ชื่อหนังสือ:  จิตวิทยาการศึกษา

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร.ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  328  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  145   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การบริหารงานวิชาการ

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  240  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  145   บาท

  ชื่อหนังสือ:  พื้นฐานการวิจัย

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์ ผศ.ดร. กุสุมา ผลาพรม

  จำนวน:  352  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  200   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 1

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  184  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2552

  ราคา:  135   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิธีวิจัยทางธุรกิจ

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  264  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2552

  ราคา:  180   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 4

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  232  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2552

  ราคา:  175   บาท

  ชื่อหนังสือ:  จิตวิทยาการศึกษา

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  328  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  145   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 4 (SPSS)

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  232  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  175   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 3 (SPSS)

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  168  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  125   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 2

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  180  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  135   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิจัยการตลาด

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  216  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  145   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การวิจัยและการรายงาน

  ชื่อผู้แต่ง:   ทพญ.ดร. สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  261  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  85   บาท

  ชื่อหนังสือ:  เทคนิคการสอนและวิธีการ

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  174  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  85   บาท

  ชื่อหนังสือ:  หลักการทำวิจัยและการทำวิทยานิพนธ์

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  256  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  165   บาท

  ชื่อหนังสือ:  สถิติเพื่อการวิจัย

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  376  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2549

  ราคา:  245   บาท

  ชื่อหนังสือ:  เทคโนโลยีการศึกษา

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. จริยา เหนียนเฉลย

  จำนวน:  224  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2549

  ราคา:  95   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การนิเทศการสอน

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  216  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  95   บาท

  ชื่อหนังสือ:  จิตวิทยาการศึกษา

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  328  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิจัยการตลาด

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  216  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  สถิติวิจัยทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  472  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  275   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การออกแบบและการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล รศ.ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล ผศ. เสกสรรค์ แย้มพินิจ

  จำนวน:  228  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  145   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การนิเทศการสอน

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  204  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาโครงงาน

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  112  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  60   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การบริหารงานวิชาการ

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  240  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  สถิติเพื่อการวิจัย

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  376  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  การวิจัยสู่การเขียนบทความและรายงาน

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  261  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2545

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  การจัดและการบริหารอาชีวศึกษา

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  245  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2542

  ราคา:  85   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิธีสอนทักษะปฏิบัติ

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  160  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2542

  ราคา:  60   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิธีสอนวิชาทฤษฎี

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  204  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2542

  ราคา:  75   บาท