นี่คือหนังสือตามหมวดหมู่ที่คุณสนใจ

 

คลิกที่ปกเพื่อดูรายละเอียด

ชื่อ ราคา

  ชื่อหนังสือ:  จดหมายตัวอย่างเพื่อเรียนนอก

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  320  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  200   บาท

  ชื่อหนังสือ:  สร้างภาษาอังกฤษให้แกร่ง

  ชื่อผู้แต่ง:   สงวน รินทระ

  จำนวน:  286  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  145   บาท

  ชื่อหนังสือ:  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

  ชื่อผู้แต่ง:   สมใจ ศิริโภค

  จำนวน:  340  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  200   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การใช้ภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  144  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  75   บาท

  ชื่อหนังสือ:  ทฤษฎีพลาสติซิตี

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. เดช พุทธเจริญทอง

  จำนวน:  432  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  245   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การควบคุมคุณภาพ

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  368  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  245   บาท

  ชื่อหนังสือ:  ENGINEERING CALCULUS (3)

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.วิรัตน์ ชาญศิริรัตนา

  จำนวน:  420  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2547

  ราคา:  245   บาท

  ชื่อหนังสือ:  จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

  ชื่อผู้แต่ง:   สมใจ ศิริโภค

  จำนวน:  340  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2547

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  ภาษาอังกฤษ 03

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  316  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  145   บาท

  ชื่อหนังสือ:  ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่ยาก 2

  ชื่อผู้แต่ง:   สงวน รินทระ

  จำนวน:  238  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  80   บาท

  ชื่อหนังสือ:  ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่ยาก 1

  ชื่อผู้แต่ง:   สงวน รินทระ

  จำนวน:  352  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  110   บาท