นี่คือหนังสือตามหมวดหมู่ที่คุณสนใจ

 

คลิกที่ปกเพื่อดูรายละเอียด

ชื่อ ราคา

  ชื่อหนังสือ:  จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  280  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  185   บาท

  ชื่อหนังสือ:  จิตวิทยาอุตสาหกรรม

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร.ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  472  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  195   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การบริหารการเงินในงานอุตสาหกรรม

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร.กุสุมา ผลาพรม

  จำนวน:  412  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  285   บาท

  ชื่อหนังสือ:  จิตวิทยาอุตสาหกรรม

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  472  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  195   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  528  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  300   บาท

  ชื่อหนังสือ:  จิตวิทยาอุตสาหกรรม

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์

  จำนวน:  472  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  ศิลปการเป็นผู้นำ

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  160  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  60   บาท

  ชื่อหนังสือ:  เทคนิคการพัฒนาทีมงาน

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  96  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  60   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  112  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  55   บาท

  ชื่อหนังสือ:  ปฏิสัมพันธ์ในองค์การ

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  144  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  80   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การเพิ่มมูลค่าเวลา

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  104  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  80   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคล

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  184  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  80   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การบริหารงานยุคใหม่

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  168  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2547

  ราคา:  80   บาท

  ชื่อหนังสือ:  จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. ปรียาพร วงศ์อนตรโรจน์

  จำนวน:  280  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2547

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  168  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2547

  ราคา:  80   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การประชาสัมพันธ์ในธุรกิจการค้า

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  80  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  45   บาท

  ชื่อหนังสือ:  กลยุทธ์การตลาด

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  96  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  55   บาท

  ชื่อหนังสือ:  เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน

  ชื่อผู้แต่ง:   ดร. ชาญชัย อาจินสมาจาร

  จำนวน:  167  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2544

  ราคา:  65   บาท

  ชื่อหนังสือ:  เทคนิคการบริหารการขาย

  ชื่อผู้แต่ง:   อ. ชาญชัย อาจิณสมาจาร

  จำนวน:  128  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2537

  ราคา:  36   บาท