นี่คือหนังสือตามหมวดหมู่ที่คุณสนใจ

 

คลิกที่ปกเพื่อดูรายละเอียด

ชื่อ ราคา

  ชื่อหนังสือ:  การบริหารการผลิต

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร.ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  432  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  275   บาท

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 4 (สมการเชิงอนุพันธ์)

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  316  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  110   บาท

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 (ลาปลาซทรานส์ฟอร์มและการประยุกต์ใช้)

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  298  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  115   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การวางแผนและควบคุมการผลิต

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  306  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2553

  ราคา:  225   บาท

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า3 เล่ม2

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  216  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  90   บาท

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  216  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  85   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิศวกรรมไมโครเวฟ

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  512  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  285   บาท

  ชื่อหนังสือ:  กลศาสตร์ของแข็ง II

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. เดช พุทธเจริญทอง

  จำนวน:  386  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  250   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  430  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  245   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิศวกรรมไฟฟ้าสถิต

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  540  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2551

  ราคา:  295   บาท

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า3 เล่ม1 (การวิเคราะห์เชิงซ้อน)

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  200  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  80   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การบริหารการผลิต

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  432  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  275   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การบริหารการผลิตในงานอุตสาหกรรม

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  496  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2550

  ราคา:  300   บาท

  ชื่อหนังสือ:  ฟิสิกส์พื้นฐานกลศาสตร์

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล ทพญ.ดร.สิริลักษณ์

  จำนวน:  392  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2549

  ราคา:  240   บาท

  ชื่อหนังสือ:  คลื่นและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. เฉลิมพล น้ำค้าง

  จำนวน:  416  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2549

  ราคา:  245   บาท

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 2 (ลาปลาซทรานส์ฟอร์มและการประยุกต์ใช้)

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  288  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2549

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  การวางแผนและควบคุมการผลิต

  ชื่อผู้แต่ง:   ผศ.ดร. ยุทธ ไกยวรรณ์

  จำนวน:  324  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2549

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  กลศาสตร์ของแข็งขั้นสูง

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง

  จำนวน:  368  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  230   บาท

  ชื่อหนังสือ:  กลศาสตร์ของแข็ง

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. บรรจบ อรชร

  จำนวน:  504  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  285   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้าและวิศวกรรมไมโครเวฟ เล่ม 1

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  540  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  145   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. เดช พุทธเจริญทอง

  จำนวน:  266  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  180   บาท

  ชื่อหนังสือ:  การวิเคราะห์โครงสร้างพลศาสตร์

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ.ดร. เดช พุทธเจริญทอง

  จำนวน:  440  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  275   บาท

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 3 เล่ม 2

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  230  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2548

  ราคา:  85   บาท

  ชื่อหนังสือ:  คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 4 (สมการเชิงอนุพันธ์)

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  323  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2546

  ราคา:  110   บาท

  ชื่อหนังสือ:  วิศวกรรมสนามไฟฟ้าและวิศวกรรมไมโครเวฟ เล่ม 1

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. นิรันดร์ คำประเสริฐ

  จำนวน:  540  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2543

  ราคา:    บาท

  ชื่อหนังสือ:  หลักดิจิตอลและการใช้งาน

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. เฉลิมพล น้ำค้าง

  จำนวน:  353  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2543

  ราคา:  120   บาท

  ชื่อหนังสือ:  กลศาสตร์ของแข็ง

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. จำรูญ ตันติพิศาลกุล

  จำนวน:  419  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2535

  ราคา:  150   บาท

  ชื่อหนังสือ:  ฟิสิกสพื้นฐานไฟฟ้าแม่เหล็ก

  ชื่อผู้แต่ง:   รศ. ไพโรจน์ ตีรณธนากุล

  จำนวน:  232  หน้า

  ปีที่พิมพ์:  2521

  ราคา:  55   บาท